Algemene voorwaarden

1.   Algemeen

1.1     Deze Algemene Voorwaarden Webshop zijn bedoeld voor de bezoeker van de webshop ‘Auto over de grens’. Deze Algemene Voorwaarden omvatten de rechten en plichten die over en weer gelden bij een bestelling in de webshop ‘Auto over de grens’.

2.   Identiteit van de Ondernemer

2.1     De webshop ‘Auto over de grens’ is een handelsnaam van VWE Remarketing B.V.

Vestigingsadres:
W.M. Dudokweg 37
1703 DA Heerhugowaard.

Telefoonnummer: 088 – 893 7000

Bereikbaarheid:
Maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

Emailadres: info@autooverdegrens.nl

KvK nummer: 57217408

Btw-nummer: NL8524.86.807B01

3.   Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Ondernemer.

 

4.   Toepasselijkheid

4.1         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Ondernemer en Consument.

4.2         Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de  Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4.3         Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.4         Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

4.5         Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

4.6         Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

5.   Het aanbod

5.1         Het aanbod is vrijblijvend. De Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

5.2         Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

5.3         Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.4         Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

6.   De overeenkomst

6.1         De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2         Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.3         Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

7.   Herroepingsrecht

7.1         De producten die u via de webshop koopt, dan wel besteld, worden volgens de door u ingevoerde specificaties op maat gemaakt, dan wel aangevraagd. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is na succesvolle betaling definitief.

8.   Prijzen en betaling

8.1         De in het aanbod genoemde prijzen van producten en/of diensten zijn inclusief btw.

8.2         Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

8.3         De betaling dient te geschieden via iDEAL.

8.4         Bestellingen die worden gedaan via de webshop worden pas geleverd na volledige betaling.

8.5         De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

8.6         De Consument is zelf verantwoordelijk voor de verstrekking van de juiste gegevens. Indien er door de Consument onjuiste gegevens worden ingevoerd bij de bestelling, zal er door de Ondernemer geen restitutie worden gegeven.

9.   Conformiteit en Garantie

9.1         De Ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2         Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de Ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Eventuele door Consument foutief ingevoerde gegevens ten behoeve van het bestelde product vallen niet onder garantie.

10.   Levering en uitvoering

10.1       De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.2       Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

10.3       Alle levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.

10.4       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.   Aansprakelijkheid

11.1       Voor zover Ondernemer bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Ondernemer op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Ondernemer of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Ondernemer.

11.2       Ondernemer is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk voor de door Consument ingevoerde gegevens ten behoeve van de bestelling, in de ruimste zin van het woord.

11.3       Ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, aantasting van goodwill of goede maan of reputatie, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Consument of schade door bedrijfsstagnatie.

11.4       Indien de aansprakelijkheid van Ondernemer voor schade van Consument al moet worden aangenomen, dan zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal het bedrag van de in de overeenkomst bedongen prijs (incl. btw).

12.   Klachtenregeling

12.1       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.

12.2       Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.3       Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

12.4       Een klacht schort de verplichtingen van de Ondernemer niet op, tenzij de Ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

12.5       Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Ondernemer, zal de Ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

13.   Overmacht

13.1       Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere tekortkoming die niet aan de Ondernemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet volgens de wet rechtshandeling of verkeersopvatting voor haar rekening komt.

13.2       In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht heeft de Ondernemer het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, of de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 3 maanden op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door dit aan de Consument mede te delen en zonder dat de Ondernemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.3       In geval de Ondernemer de nakoming van haar verplichtingen opschort is zij bevoegd, en aan het einde van de opschortingsperiode verplicht, te kiezen voor de uitvoering, of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

14.   Persoonsgegevens

14.1       Ondernemer hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van de webshop. Wanneer de ondernemer persoonsgegevens verwerkt doet zij dit in overeenstemming met de Wet Algemene verordening persoonsgegevens (AVG).

14.2       Ondernemer verwerkt enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

14.3       Ondernemer behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens op grond van de AVG beschikbaar te stellen aan derden ten behoeve van de uitvoer van de overeenkomst.

14.4       Voor meer informatie over privacy kunt u het privacy statement raadplegen. Het privacy statement vind u onderaan de pagina van de webshop.

15.   Toepasselijk recht

15.1       Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.

16.   Aanvullende of afwijkende bepalingen

16.1       Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.